ขอนแก่น-เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ1/รอบ2

ขอนแก่น-เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ1/รอบ2

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัยรื่นรมย์สิริ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ), นายกฤษฎ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง

,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน(34,000โดส) และรอบ ที่ 2 จำนวน 35,000 คน(70 ,000โดส)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะประกาศให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ตลอดจนการกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 เข็มที่ 1(ที่ชัดเจน) ภายในสัปดาห์หน้า และเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน.

 

ข่าวที่น่าติดตาม