นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินหน้าต่อเนื่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซ่อมสร้าง ปันสุข มอบบ้าน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิค19

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินหน้าต่อเนื่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซ่อมสร้าง ปันสุข มอบบ้าน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิค19

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วงสถานการณ์ โควิค 19 ด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน ของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ในเข้าไปให้ช่วยเหลือ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับ นาย กูแวแอ กูสุหลง บ้านเลขที่ 12/6 หมู่4 บ้านกูแบอีแก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีพันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับ โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาทางด้านมิติจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีฐานะยากจน และมีจิตสาธารณะ จำนวน 10 อำเภอ ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง ได้ทำพิธีส่งมอบแล้ว จำนวน 9 หลัง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีก 2 หลัง

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน ยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญ ในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาส”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม