ตราด-โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564 (ชมคลิป)

ตราด-โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564

 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตร “กิจกรรม”วันภาษาไทย ประจําปี 2564 ให้กับนักเรียนและครูที่ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มอบให้ นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม”วันภาษาไทย “แห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564

โดยมีนางบานชื่น ประไพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพร้อมด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครูอาจารย์แบบออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรม ความสําคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่ทําให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น แต่ละภาษามีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ ดังข้อความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพันธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความเป็นชาติโดยแท้จริง ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นกว่าสิ่งอื่น และไม่มีสิ่งใด ที่จะทําให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งบ่วงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี เพราะฉนั้น รัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษา จึงต้อง บังคับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครอง แต่ความคิดเห็นเช่นนี้ จะสําเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้


คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งแสดงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจําชาติไว้อีกด้วย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทํานุบํารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันลํ้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป พร้อมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยแบบออลไลน์ในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป แต่ทางโรงเรียนคลองใหญ่ได้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงได้มีการไลฟ์สดแบบออลไนล์ขึ้นและร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จํานวน 6 รายการ การคัดลายมือ การวาดภาพตัวละครในวรรณคดี การอ่านบทร้อยแก้ว การอ่านร้อยกรองทํานองเสนาะ ตอบคําถามออนไนล์ และแต่งบทประพันธ์ เป็นต้น โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมกันนี้คณะครูอาจารย์ได้แต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยในการผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์แบบออลไนล์ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทํานุบํารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันลํ้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด