เพชรบูรณ์-ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์แถลงผลการดำเนินงานของธนาคารและโครงการตามนโยบายรัฐบาล

เพชรบูรณ์-ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์แถลงผลการดำเนินงานของธนาคารและโครงการตามนโยบายรัฐบาล

ที่ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า ธ.ก.ส.สาขาเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอนุชา ฉิมภารส ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของธนาคาร และผลการดำเนินงานโครงการต่างๆตามนบายรัฐบาล โดยมี ผู้อำนวยการธาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนเข้าร่วม


นายอนุชา ฉิมภารส ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับส่วนงานภายนอกและกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งมอบชุด PPE น้ำดื่ม เจลล์แอลกอฮอล์ ถุงมือการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทุกหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดอย่างน้อย 2 เดือน นับจากงวดชำระเดิม พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนให้กับเกษตรกร ลูกค้า และประชาชนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้


นายอนุชา ฉิมภารส ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ มีการให้บริการทางการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส. เพื่อลดการมาติดต่อที่สาขาของ ธนาคาร ธ.ก.ส. ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในส่วนของการขับเคลื่อนงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ได้ดำเนิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 รวม 11,3961 ราย รวมเป็นเงิน 1,111.87 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ดำเนินการ 59,122 ราย พื้นที่ 920,801 ไร่ รวมค่าเบี้ยประกัน 114.25 ล้านบาท


ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ อยากขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดของลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย ที่ระบาดแล้วกว่า 62 จังหวัด ค่าเบี้ยประกันเพียง 400 บาท คุ้มครอง 6 เดือน ไม่เกิน 30,000 บาท/ตัว และมีค่าเบี้ยประกัน 810 บาท คุ้มครอง 1 ปี ไม่เกิน 30,000 บาท/ตัว และสำหรับการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เลื่อนวันจับสลากออมทรัพย์ทวีโชค จากวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 9 กันยายน 2564

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม