ชุมพร – ยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการ สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

ชุมพร – ยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการ สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

โครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการ สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism)  เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธารเปิดกิจกรรมอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการ สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  กล่าว่า โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม ๒๕๖4ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and HealthAdministration (SHA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera ) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 450 คน จาก 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่(๑) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(๒) โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม(๓) นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
(4) ยานพาหนะ(๕) บริษัทนำเที่ยว(๖) สุขภาพและความงาม(๗) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า(๘) กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว(๙) การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/
โรงละคร/โรงมหรสพและ (๑๐) ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่นดังนี้

-รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ อำเภอละแม จำนวน 50 คน และอำเภอหลังสวน จำนวน 50 คน -รุ่นที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ อำเภอพะโต๊ะ จำนวน 50 คน และอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 50 คน -รุ่นที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ อำเภอสวี จำนวน 50 คน และอำเภอท่าแซะ จำนวน 50 คน -รุ่นที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 100 คน -รุ่นที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ อำเภอปะทิว จำนวน 50 คน

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับการความร่วมมือจากจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้กรุณาสนับสนุนโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป

 

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา  กล่าว จากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่กล่าวมานั้น มาตรฐาน SHAสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้กับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จาก ๑0 ประเภทกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน SHAเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปยกระดับการให้บริการและปรับปรุงสถานประกอบการของตนสู่มาตรฐาน SHA ได้ อีกทั้ง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่พื้นที่และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพรในครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม