สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล (ชมคลิป)

สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานโครงการประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดสตูลโดยมีนายบุญเศียร หนูบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์,เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล,กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (5 แห่ง) เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิต และการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและร่วมให้ความเห็นต่อแผนฯ ที่จะนำเสนอต่ออนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด


ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายตลาดนำการผลิตภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรโดยการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาสินค้าเกษตรและสนับสนุนการตลาดโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตซึ่งจะให้ความสำคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผน การผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาในทุกด้านจะยึดเกษตรเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรเป็นหลักมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างกลไกลเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงด้านการสหกรณ์เพื่อยกระดับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะช่วยให้สหกรณ์มีบริหารจัดการองค์กรการจัดการผลผลิตการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบัน เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จึงได้ผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเพิ่มบทบาทการดูแลส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำตามหลักการตลาดนำการผลิตตั้งแต่การวางแผนการผลิตโดยส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดพัฒนาการดำเนินธุรกิจ รวมผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม