ระยอง-อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ(PAC)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (มีคลิป)

ระยอง-อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ(PAC)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเขาแหลมหญ้า ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายรัตน์ สังข์สวรรณ์ อัยการอาวุโสจังหวัดระยอง / ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) เป็นประธานที่ประชุมฯ นายธวัช เจนการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็น เลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เพื่อให้การดำเนินการการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ( PAC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงจัดให้มีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ในครั้งนี้
โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนำคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติที่ย้ายมาใหม่
๑.๒ รายงานผลการการดำเนินงานการจัดเก็บเงินรายได้และสถิตินักท่องเที่ยว
๑.๓ การดำเนินงานป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
๑.๔ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
-การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด(PAC) เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทรายแก้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๒ การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่าบนเกาะเสม็ด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุมฯ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม