ร้อยเอ็ด-เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอความเป็นธรรม ชี้แจง กรณี 3 เสา ไฟฟ้าประติมากรรมรูปทรงโหวด ราคาแพง “จริงหรือ”

ร้อยเอ็ด-เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอความเป็นธรรม ชี้แจง กรณี 3 เสา ไฟฟ้าประติมากรรมรูปทรงโหวด ราคาแพง “จริงหรือ”

วันนี้(วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.20 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวชี้แจง กรณี “ป.ป.ช. ชี้มูล 3 เสาไฟ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จริงหรือ ”ณ ห้องประชุมสุนทรเทพชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างรูปทรงโหวด จำนวน 3 ต้น ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมตามที่เป็นข่าว ซึ่งต่อมาสื่อออนไลน์ดังลงข่าววันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.14 น. ได้ลงข่าวโดยพาดหัวข่าวว่า “ป.ป.ช.ชี้มูล 3 เสาประติมากรรมทรงโหวด จ.ร้อยเอ็ด ต้นละ 8.6 แสน แพงเกินจริง”

อนึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเห็นว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง จึงได้ออกจดหมายข่าว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ชี้แจงการนำเสนอข่าว ว่าไม่มีมูลความจริง เนื่องจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพียงดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดในเรื่องนี้ และการดำเนินการก่อสร้างและจัดจ้างโครงการนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีการนำราคากลางของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และโครงการนี้สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการมากกว่า 3 แสนบาท

ต่อมาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีหนังสือขอทราบข้อมูลการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 52008/2276 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือ ที่ ปช 0040(รอ)/1183 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตอบชี้แจงว่า การตรวจสอบการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างรูปทรงโหวด ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่มีการชี้มูล ตามที่ปรากฏในสื่อ แต่อย่างใด

โอกาสนี้นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดแถลงข่าวชี้แจงข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละขั้นตอนเพิ่มเติมว่า ราคากลางของ เสาไฟส่องสว่าง High Mast สูง 20 เมตร งานประติมากรรมรูปทรงโหวด งานตกแต่งโครงสร้างเพื่อความสวยงาม และงานอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา หนา 4 มิลิเมตร มีการนำราคากลางจากกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง มาอ้างอิงประกอบการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมจำนวน ต้นละ 937,600.- บาท และมีการประกวดราคาจ้างในโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหายโศรก (ช่วงสะพานไหมไทย-สุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ประกาศผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP) มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ (e-GP) จำนวน 16 ราย ยื่นเสนอราคา 3 ราย และผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ วิศวกรรมและการเกษตร ในราคาจ้างเสาไฟส่องสว่าง พร้อมประติมากรรมรูปทรงโหวด และงานตกแต่งอื่นๆ จำนวนต้นละ 829,600.- บาท ทุกขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฎิบัติตามราคามาตรฐานกลางซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในโครงการนี้สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการได้กว่า4 แสนบาท เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประจักษ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาที่ไปในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้นายกฯบรรจง กล่าว ในที่สุด

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม