การท่าเรือ มอบเงินเยียวยากลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้ง 6 กลุ่ม จำนวนเงินกว่า 125 ล้านบาท (ชมคลิป)

การท่าเรือ มอบเงินเยียวยากลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้ง 6 กลุ่ม จำนวนเงินกว่า 125 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีจ่ายเงินค่าชดเขยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้กับประมงเรือเล็ก จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 302 รายโดยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้จำนวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699 บาท โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง ในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ทำการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ในพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมาตรการในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการชดเชยเยียวยากับกลุ่มประมงผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังประสงค์จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 302 ราย โดยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699 บาท สำหรับอีก 12 ราย จะทำการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป โดยการจ่ายค่าชดเขยเยียวยานั้น จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู 2 ปี ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาจ่ายค่าชดเขยเยียวยา จำนวน 6 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 780,720,894 บาท


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม