เพชรบูรณ์ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”สตรีตำบลพุทธบาท

เพชรบูรณ์ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”สตรีตำบลพุทธบาท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงด้านความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักกินเอง ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน” โดยมี นางอมรรัตน์ เสนานุช ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท เป็นผู้ประชุมชี้แจงข้อมูลและวัตถุประสงค์โครงการให้กับตัวแทนสตรีของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักในบ้าน ปลูกกินเองในครัวเรือน หากเหลือกินก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท จึงได้จัดทำโครงการขึ้น ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เช่น

ผักคะน้า ผักกาดเขียว ผักบุ้งจีน กะหล่ำปลี พริก มะเขือยาว ฯลฯ ภายในแปลงปลูกพืช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านในตำบลพุทธบาท เกิดความสนใจที่จะปลูกผักไว้บริโภคเอง อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ของตำบลพุทธบาท สามารถแนะนำขับเคลื่อน ขยายผลไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น หมู่บ้าน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว การปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี จากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำไปขายสร้างรายได้ มีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย


ยุทธ ศรีทองสุข

ข่าวที่น่าติดตาม