สระบุรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จัดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

สระบุรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จัดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันนี้ (22 มิ.ย.64) เวลา 10.30 น.นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี พ.อ.ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.จว.สบ.) , และพันเอกจิรยุทธ คงทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัดสระบุรี พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ นาตาปี ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยให้การต้อนรับ ,มี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี , ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้จัดโครงการ “กำกับติดตามและประเมินผลโดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อกำกับดูแล และติดตาม รวมทั้งให้คำแนะนำ การสร้างระบบการแจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้าน ความมั่นคง การให้คำแนะนำในการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

อีกทั้งยังเป็นการให้คำแนะนำในการซักซ้อมแผนและการดำเนินการตามแผนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ด้านความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี และเป็นการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์/ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม