#สุรินทร์# รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.) (ชมคลิป)

#สุรินทร์# รอง แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ พลตรีกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในพื้นที่ โรงเรียนบ้านเรืองเจริญพัฒนา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผู้อำนวยการรักษาความสงบมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีหมู่บ้านเป้าหมาย 2หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโซงซาง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท และบ้านนาเรืองตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ที่มีใจอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคง ให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงการผลักดัน สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นแกนนำการต่อต้านยาเสพติด และการแก้ไชปัญหาการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และที่สำคัญที่สุด เพื่อผนึกกำลังมวลชนให้เข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันหลักของชาติ รักษาเอกลักษณ์วัฒธรรม และวิถีชีวิตของตนเองไว้ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งและประเทศชาติเข้มแข็งสืบไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม