เพชรบูรณ์: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ระดมฉีดพ่นสารเคมี หมอกควันกำจัดยุงลาย

เพชรบูรณ์: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ระดมฉีดพ่นสารเคมี หมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในชุมชน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งหมด 28 หมู่บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วย ช่วยตัดวงจรการระบาดชองโรคไข้เลือดออก และลดปริมาณยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือ โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ใน “โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอบต.พุทธบาท กิจกรรมดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้เข้าอบรมและร่วมรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือ โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย แจกจ่ายทรายอะเบท และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสม ถูกวิธี ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ได้จัดทำแผนออกฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมี แจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับประชาชน และเริ่มดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี หมอกควัน ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 จนครบทั้ง 28 หมู่บ้าน

 

โดยมุ่งเน้นไปยังชุมชนทุกครัวเรือน วัด โรงเรียน หรือ สถานที่คาดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเตรียมตัว เช่น ภายในบ้านอาจมีเด็กทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมงานฉีดพ่นสารเคมี พ่นหมอกควัน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ ไม่ประมาท และแนะนำให้ประชาชนเข้าใจในการทำงาน เน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 3 เก็บ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามด้วยมาตรการ 5 ป 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอขอบพระคุณ ทุกๆภาคส่วน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มงานสาธารณสุข รพสต. กลุ่มอสม. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทุกๆท่าน ที่เห็นความสำคัญ สละเวลาและให้ความร่วมมือต่อโครงการเป็นอย่างดี

 

ยุทธ ศรีทองสุข

ข่าวที่น่าติดตาม