‘ลุงป้อม’ ไฟเขียวโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา

‘ลุงป้อม’ ไฟเขียวโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา ระยะที่ 1 เฟสแรกปี 65 ด้วยงบ 4,200 ล้าน เส้นทางเลียบทางรถไฟสู่พัทยาใต้

 


เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. และนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมืองพัทยา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงาน กปร. กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า เป็นต้น


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการพิจารณาครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งการระบายน้ำของเมืองพัทยา ในระยะที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการรวบรวมน้ำ จากบริเวณริมทางรถไฟ ผ่านทางพัทยากลางไปสู่คลองพัทยาใต้ เป็นอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่ทะเลขนาด 2.40 – 4.50 เมตร รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 4,200 ล้านบาท


ซึ่งในวันนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้นำเสนอโครงการ ผลการศึกษาโครงการ โดยที่ปรึกษาที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจ้างให้ศึกษาและออกแบบโครงการ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบหลักการที่จะให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และเมืองพัทยา ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 1 จังหวัดชลบุรี ในการจัดทำระบบระบายน้ำในเมืองพัทยา โดยให้ไปดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณในการจัดทำแผนการใช้เงินสำหรับในโครงการนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ในการขออนุมัติโครงการ ในการประชุมครั้งต่อไป


นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้ศึกษาไว้ตามแผนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากงบประมาณทั้งโครงการ 26,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นเฟสต่างๆ เฟสที่ 1 ใช้งบประมาณ 9,500 ล้านบาท ระยะที่ 1 ที่ใช้เงินงบประมาณ 4,200 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 – 2569 รวมระยะเวลา 5 ปี

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม