‘แรงงานพะเยา’หารือ ตั้งหน่วยบริการชุมชนด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่

แรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ตั้งหน่วยบริการชุมชน ให้อาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกประสานขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยนางรภัสสา กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบของที่ปรึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา มีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่เป็นแกนนำระดับอำเภอ เครือข่ายมาตรา 40 ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานเป็นคณะกรรมการอีกจำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) ส่งเสริมประสานงานหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ สร้างและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของแรงงานนอกระบบ ประมวลข้อมูล และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพ ตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่าง สิทธิตามกฎหมายแรงงาน สิทธิประกันสังคม ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแก่แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป จัดตั้งหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมพื้นที่/ชุมชน เป็นต้น

นางรภัสสา กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการนำเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการขยายการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบลงสู่พื้นที่ชุมชน บทบาทของหน่วยบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน และการจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) และหน่วยงานบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ แผนการจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ จำนวน 7 หน่วยบริการ ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ อ.ดอกคำใต้ อ.จุน อ.เชียงม่วน อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง อย่างละ 1 หน่วยบริการ และการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ตลอดจน (ร่าง) คำสั่งจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบอีกด้วย

“กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากกลไกระดับปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดให้ลงถึงระดับชุมชม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านแรงงานประจำชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในด้านผู้นำ องค์กร/กลุ่มในพื้นที่ โดยให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่เป็นกลไกในการประสานดำเนินงานเพื่อให้นโยบายด้านแรงงานนอกระบบที่กำหนดไว้บรรลุสำเร็จผลเป็นรูปธรรม และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการด้านแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อไป” นางรภัสสา กล่าวในท้ายสุด