ระยอง : โยธาธิการและผังเมืองระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการ ” สะพานข้ามปากแม่น้ำระยอง “ (ชมคลิป)

ระยอง : โยธาธิการและผังเมืองระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการ ” สะพานข้ามปากแม่น้ำระยอง “

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่วัดปากน้ำระยอง( สมุทรคงคาราม) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองและ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะภาคองค์กรที่ปรึกษาออกแบบและวางแผนโครงการฯ ร่วมจัดประชุมระดมความคิดเห็นของภาคประชาชนในกิจกรรม การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ( ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2) ในโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำระยอง เพื่อจัดทำแผนแม่บท และสำรวจออกแบบรายละเอียด และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)

โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม มี นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางสาว ประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง พรัอม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานเทศบาลนครระยอง และผู้นำภาคองค์กร ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังฯ

โดยมีนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นางสาวพัธชนิกา สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและผังเมือง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กล่าวรายงานและกล่าวให้การต้อนรับโดยมี 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ในฐานะเจ้าของโครงการฯ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ นำโดย รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ดิเรก ประทุมทอง นายพีระ คล้ายริน นางสาวกมลพรรณ น้อยเจริญ นายเดชา ตันติ นางสาวเหมภัส ตอนศรี นายปภาณ ใจเย็น นางสาวสุธนี ประกอบผล ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมบรรยายให้ข้อมูลในด้านต่างๆ

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่มติคณะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน( กรอ.) เห็นชอบ ให้มีแนวทางการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาความเจริญมายังพื้นที่จังหวัดระยอง ในส่วนของตัวเมืองระยอง โดยมีโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อข้ามทะเล บริเวณฝั่งปากน้ำระยองและฝั่งด้านแหลมรุ่งเรือง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญ เป็นเส้นทางคมนาคม ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อื่นๆ อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมืองในเขต EEC อีกด้วย ในที่ประชุมฯ มีตัวแทนภาคหน่วยงานราชการ ภาคองค์กร ภาคชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้าน มาเข้าร่วมประชุม และร่วมนำเสนอแนวความคิดหลากหลาย โดยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำเสนอในแผนงานต่อไป

ทั้งนี้การจัดงานประชุมดังกล่าว จัดภายใต้เงื่อนไขข้อข้อกำหนดทางราชการในช่วงสถานการณ์ การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 50 คน เว้นระยะห่างระหว่างกันและสวมใส่แมสตลอดเวลา.. สำหรับประชาชนโดยทั่วไป ที่มีข้อสงสัยต่างๆที่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 038 -694-093
ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 038-390-005


E-mail โครงการ burapha. chonlathit@gmail.com
Website:https://www.burapha-chonlatitphase2.com/
ด้านการออกแบบ: นายธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา 086-916-9584
ด้านวิศวกรรม: นายสุนทร เกียรติคงศักดิ์ 081-643-0139
ด้านสิ่งแวดล้อม:นายพีระ คล้ายริน 080-566-2261

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม