ชลบุรี ระดมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการศึกษาออกแบบผังเมืองพื้นที่เฉพาะชุมชนเมือง (ชมคลิป)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นวัตถุประสงค์ และสาระสำคัญของโครงการ

ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผังแนวความคิดในการออกแบบ ร่างผังแม่บท ร่างผังพื้นที่เฉพาะ ร่างผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ร่างแผนงานโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


สำหรับ โครงการฯ นี้ เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน การศึกษา แบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้นำเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เตรียมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำถิ่น และยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมประกอบด้วย ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ที่จะเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมทั้งการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่จัดลำดับความสำคัญ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามความเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการและมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชุมชนเมืองชลบุรี เป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชายหาดที่สวยงาม เป็นที่รู้จักของคนในประเทศและต่างประเทศ เช่น หาดบางแสน มีชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงเป็นย่านการค้าที่สำคัญ เช่น ชุมชนย่านถนนวชิรปราการ ชุมชนตลาดหนองมน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางทางการศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ eec รวมทั้งมีการพัฒนาและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนเมืองชลบุรี นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาดำเนินการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เมืองชลบุรี ตามมาตรการทางผังเมือง และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบ เสริมสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคต เพื่อการดำรงรักษาเมืองให้เหมาะสมในการรองรับการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม