ลำปาง-อำเภอแม่เมาะจับมือศคพ.ลป.เครือข่าย หน่วยงานพื้นที่เคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบาง

ลำปาง-อำเภอแม่เมาะจับมือศคพ.ลป.เครือข่าย หน่วยงานพื้นที่เคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบาง

 


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 น. นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยท่าน พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ,นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ,นายศรศิลป์ มังกรแก้ว สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ , นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ นักสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและนายกเทศมนตรีตำบลสบป้าด เทศบาลตำบลแม่เมาะ อพม. อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มคนเปราะบาง ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดย คัดกรองจากทีมสาธารสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เสนอมาเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานข้างต้นฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ศูนย์คุ้มครองฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ครอบครัวละ 3,000 บาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้รับความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ชีเป้า เฝ้าระวังในครั้งนี้อีกด้วย


ปฏิญญา เรืนงาน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม