ชุมพร –  ผู้ว่าฯชุมพรสั่งเข้มตั้งคณะทำงาน 5 ชุด เชิงรุกลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ชุมพร –  ผู้ว่าฯชุมพรสั่งเข้มตั้งคณะทำงาน 5 ชุด เชิงรุกลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 5 คณะทำงานเพื่อระงับยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่

1.คําสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1551/2564 ลงวันที่  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจแนะนําสถานที่ กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพร มีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร (ท) เป็นประธานคณะทํางาน

2.คําสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1553/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล สถานประกอบการรับซื้อ – ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) มี พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

3.คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1555/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกิจการเรือประมง มี รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร

เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

4.คำสั่งจังหวัดชุมพร 1554/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร)  มี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

  1. คําสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1552 /2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะทํางานตรวจแนะนำ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ตลาด ตลาดน้ำ และ

ตลาดนัด จังหวัดชุมพร มี ปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. ปลัดจังหวัดชุมพร ประธานคณะทำงานตรวจแนะนำร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค่าส่งขนาดย่อม ตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกฏหมายและกำหนดแผนการลงพื้นที่แก่คณะทำงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดชุมพร, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร,

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร,ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร,ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔,ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดชุมพร,ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร

,ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดชุมพร,ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร,ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร,ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร,ผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดชุมพรและจ่าจังหวัดชุมพร

ทางคณะทำงานฯ ได้แบ่งชุดออกสุ่มตรวจเป็น 4 ชุด ออกตรวจประเมินและตรวจติดตามที่ทางอำเภอร้องขอหรือชาวบ้านร้องเรียน เดือนละ1-2 ครั้ง แบ่งพื้นที่เป็นโซนเหนือ-ใต้ ดังนี้

พื้นที่โซนเหนือ ชุดที่1 รับผิดชอบ พื้นที่ อ.เมืองชุมพร และ อ.สวี

ชุดที่2 รับผิดชอบ พื้นที่ อ.ท่าแซะ และ อ.ปะทิว

พื้นที่โซนใต้.   ชุดที่3 รับผิดชอบ พื้นที่ อ.หลังสวน และ อ.ทุ่งตะโก

ชุดที่4 รับผิดชอบ พื้นที่ อ.พะโต๊ะ และ อ.ละแม

ทั้งนี้หากมีผู้ประกอบการผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง ประกาศของจังหวัดชุมพรจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศ คำสั่งและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ออกไปมีหลายฉบับทั้งมาตรการด้านบุคคล  สถานที่เสี่ยง กิจกรรมและกิจการเสี่ยง รวมทั้งแรงงานต่างด้าวและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งในระดับอำเภอหรือศปก.อ./ศปก.ทม. ได้ใช้กลไกระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งและได้เฝ้าระวังเชิงรุกทุกพื้นที่ หากเกินศักยภาพเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่ คณะทำงานระดับจังหวัดทั้ง 5 คณะจะลงไปเสริมคณะทำงานระดับอำเภอ/ทม. และบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อให้ชุมพรมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์และได้รับการฉีดวัคซีนครบ 70% ของจำนวนประชากร เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ประชาชนก็สามารถทำมาอาชีพและเดินทางไปมาหาสู่กัน ทำกิจกรรมต่างๆได้ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัว และภายในปลายปี2564 คนต่างชาติและประชากรแฝงอีก43,000 คนก็จะได้รับการฉีดวัคซีนประมาณต้นปี 2565 “ชุมพรก็จะปลอดภัย”

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม