ชุมพร – เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือยื่นหนังสือปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ชุมพร – เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือยื่นหนังสือปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

เร่งแก้ปัญหาวิกฤติการแพร่ระนาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดขุมพร เกษตรกรผู้เลี้ยงโดกระบือยืนหนังสือปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงกิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายพรชัย อินทร์คำดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร  ร่วมประชุมกับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโศกระบือ ในพื้นที่ระบาดของโรคสัมปี สกิน จังหวัดขุมหร เกษตรกรผู้เลี้ยงโดกระบือ ในพื้นที่ อำเภอทำแซะ จังหวัดชุมพร ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ โรคสัมปี สกิน ที่แพร่ระบาด กระจาย ลุกลามมาจากพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ตันปี 2564 และเข้างูพื้นที่จังหวัดชุมพร

ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2564 โรคนี้ในความรู้สึกอาจไม่อันตราย แต่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตั้งแต่ต้นทุนในการดูแลสัตว์ที่ มากขึ้น ทั้งการป้องกัน และดูแลรักษาในกรณีติดโรคแล้วก็มีค่าใช้ง่ายเรื่องยารักษาโรคที่มีราคาสูง และหากสัตว์ติดเชื้อยังมีอยู่ใน พื้นที่ก็จะยังมีการแพรกระจ่ายของโรคขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ซึ่งโรคลัมปี สกิน อันตรายสูงสุดคือสัตว์เสียชีวิต แต่หากไม่เสียชีวิตก็ทำ ให้ระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ ซึ่งจะส่งลกระทบต่อเนื่องในอนาคต ต่อปริมาณโคกระบือในพื้นที นอกจากนี้การป้องกันการแพร่กระจาย ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งความร่วมมือจากเกษตรกรด้วย เพราะพาหะของโรคคือแมลง ซึ่งมีหลายชนิดมาก และยัง สามารถบินไปได้ในวงกว้าง 40 – 50 กิโลเมตร หามีการเคลื่อนย้ายวัวมีเชื้อไปมาก็จะทำให้โรคกระจายวงกว้างไปอีก และหากปล่อย สถานการณ์ยึดเยื้อกินเวลานานขึ้นก็จะทำให้การระบาดรุนแรงและมีวงกว้างไปเรื่อยๆยากต่อการควบคุม

ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จึงใครขอข้องทุกข์ มายังปศุสัตว์จังหวัดขุมพร เพื่อให้ดำเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ เร่งการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโตกระบือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว  เข้มงวดมาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกในพื้นที่ จับปรับอย่างจริงจัง อย่าทำเพียงตักเตือน เพื่อหยุดการแพร่กระจาย  เร่งจัดหาสาวกำจัดแมลงสำหรับใช้ในปศุสัตว์เพี่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโตกระบือ อย่างรวดเร็ว เพื่อตัดเส้นทาง การแพร่กระจายโรค เร่งอบบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคลัมปี กินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในพื้นที่เสี่ยงและ รอบข้าง เพื่อป้อกันการแพร่กระจายโรค จากการไม่ใส่ใจของเกษตรกร

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม