อุบลฯ บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนเปิดการเรียนการสอน 614 แห่งภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 อย่างเข้มงวด

อุบลฯ บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนเปิดการเรียนการสอน 614 แห่งภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 อย่างเข้มงวด

วันนี้ 1 มิ.ย 64 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในตัวชี้วัด 44 ด้านผ่าน Thai STOP Covid plus เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในรูปแบบ 5 รูปแบบ คือ On site เรียนที่โรงเรียน On air เรียนโดย DLTV ผ่านดาวเทียม KU Band On line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต On demand เรียนผ่านแอปพลิเคชัน On hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด

ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ แต่ละโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนของตน ด้านนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งเตรียมเปิดการเรียนการสอน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 วางแผน ในการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 ระยะ คือ ระยะแรกเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่าน On line On air และ On hand จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงจะเริ่มเปิดให้เรียนที่โรงเรียน และคาดว่าหากสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะสามารถเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบได้ภายใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมมีมาตรการดูแลสุขลักษณะ ความสะอาดในสถานศึกษา โดยการมีคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรมจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานศึกษาทั้งหมด 1,282 แห่ง เริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 614 แห่ง สำหรับสถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอนทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมินใน Thai STOP Covid plus และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีจึงจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม