รางวัลของเด็กดี กอง รปภ.ฐท.สส. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แบบนิวนอร์มอล (ชมคลิป)

รางวัลของเด็กดี กอง รปภ.ฐท.สส. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แบบนิวนอร์มอล

วันนี้ 27 พ.ค.64 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.) เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด โดยให้ข้าราชการของบุตรเป็นผู้รับแทน เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของ โควิด19 ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี


จากสถานการณ์ ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมาก เพื่อเป็นการป้องกัน กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ จึงให้ข้าราชการในสังกัดเป็นผู้รับแทน โดยการรับทุนการศึกษา แยกตามระดับการศึกษา ระดับอนุบาล จำนวน 8 ราย ทุนละ 1,500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ราย ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 15 ราย ทุนละ 2,500 บาท ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท


สำหรับทุนการศึกษาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากดอกผลเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อการศึกษา จำนวน 63,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวัชราภรณ์ ธัญญา จำนวน 2,000 บาท คุณ ศุภมิตร ทัศนา จำนวน 20,000 บาท และจากผู้บังคับกองร้อยกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 61,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,500 บาท


นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษานี้ คือรางวัลของการเป็นเด็กดี เป็นกำลังใจที่แสดงแสดงออกถึงความชื่นชม สำหรับการเป็นบุตรทีดีของพ่อแม่ การเป็นบุตรที่ดี ย่อมส่งผลดีเสมอ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรข้าราชการ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม