ขอนแก่น-“รร.สนามบิน” สุดเจ๋ง สอบเข้า ติดลำดับต้น โรงเรียนชื่อดัง ในเมืองขอนแก่นเพียบ

ขอนแก่น-“รร.สนามบิน” สุดเจ๋ง สอบเข้า ติดลำดับต้น โรงเรียนชื่อดัง ในเมืองขอนแก่นเพียบ

 


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร8 (MEp.) โรงเรียนสนามบิน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสนามบิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

เริ่มต้นที่ฝ่ายบุคคล ได้ ทำเรื่องเสนอเพื่อทราบ ชี้แจง มีดังนี้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ มีข้าราชการครูจำนวน 3 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 คน และครูต่างชาติจำนวน 2 คน พร้อมทั้ง รับบุคลากรใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ครูอัตราจ้างครูสอนโครงการ mep จำนวน 4 คน,ครูอัตราจ้าง ครูว่ายน้ำจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่บัญชีจำนวน 1 คน และครูต่างชาติ


ส่วนผลงานดีเด่นของบุคลากรในภาคเรียนที่ผ่านมา นายสมนึก พงษ์เทพิน รับรางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2564 ,นางอรินดา บรรณวงษา รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (obec Award)ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563, นางกนกพร สิริกมลา รับรางวัลผู้ฝึกสอนทีมหุ่นยนต์ เหรียญทองชนะเลิศรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ,นางอรินดา บรรณวงษา พร้อมด้วย นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ รับรางวัลเสมาพิทักษ์(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564), นายชาญมงคลศรีบุตรตา รับรางวัลบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รางวัล Best Practiced ครูผู้สอนระดับปฐมวัยอันดับ 1 ระดับประเทศ ,ผู้แต่งเพลงแปรงฟันชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และโล่เกียรติคุณจากพระองค์เจ้าอาทิตยาฯ สุดท้าย นางพัทธนันท์ สอนวิชัย,นางศิริปิยะวรรณ ศิริโนนรัง รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ช่วงชั้นที่ 1


ฝ่ายบริหารงานทั่วไปชี้แจงรายงานการรับนักเรียนจำนวนการดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาดังนี้ 1.แผนการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 5 ห้องห้องละ 30 คน มีนักเรียนมาสมัครและดำเนินการมอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 147 คน 2. แผนการรับนักเรียนป.1 ห้องทั่วไปจำนวน 7 ห้องห้องละ 40 คนมีนักเรียนมาสมัครและดำเนินการมอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 239 คน 3. แผนการรับนักเรียนม 1 จำนวน 3 ห้องห้องละ 40 คนมีนักเรียนมาสมัครยังไม่ได้มามอบตัวจำนวน 122 คนอยู่ระหว่างดำเนินการ


ส่วนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มีการเตรียมการผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19(THC +)ตามคู่มือของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 6 มิติ 44 ข้อ ผลการประเมินเป็นสีเขียว อีกทั้งมาตรการความปลอดภัย และแนวทางการเปิดห้องเรียนซึ่งได้กำหนดการเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นระยะดังนี้ 1.ระยะที่ 1 วันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 จำนวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อเช่น Google classroom ,Google from, LINE, Zoom 2.ระยะที่ 2 วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 ดำเนินจัดการเรียนการสอน On site โดยจัดกลุ่มการเรียนกลุ่ม a และกลุ่ม B 3.ระยะที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปดำเนินการจัดการเรียนการสอน On site ทุกชั้นเรียน


ท้ายสุดฝ่ายวิชาการออกมาชี้แจงผลสอบระดับชาติ ภายใต้การบริหารงานของดร.เวหา เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ตลอดจนคณะผู้บริหาร และบุคลากรครู ปรากฏว่าเด็กนักเรียนชั้นป.6 สามารถสอบ o-net 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน และการจัดการเรียนการสอน mep เพิ่มเป็น 7 คาบเรียน ซึ่ง ในการสอบเข้าโรงเรียน ยอดนิยมในจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดย นักเรียนชั้นป.6โรงเรียนสนามบิน สามารถ สอบเข้าห้อง Gifted ติดลำดับต้นๆ และสอบเข้า ห้องเรียน ปกติ ของโรงเรียนชื่อดัง ได้ เกือบหมด จากจำนวนนักเรียนที่จบในปีการศึกษานี้.