สุโขทัย-มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สุโขทัย-มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. จัดทำโครงการ STVC Big Cleaning Day Stop Covid-19 รวมพลังจิตอาสา วอศ.สุโขทัย ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ต้านภัยไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการทำความสะอาดในทุกๆห้องเรียน ทุกๆห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียน นักศึกษาเข้ากลับมาเรียนในระบบปกติต่อไป โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัด


2. ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ 100% ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ตามประกาศฉบับที่ 21 มีมติให้สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ปิดตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
3. คณะครูได้เตรียมการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ (หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย)


4. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยทั้ง 2 จุด ใช้การสแกนเข้าวิทยาลัยฯผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ รวมทั้งบริเวณหน้าอาคารเรียนทุกหลัง มีอ่างล้างมือ น้ำยาล้างมือก่อนที่นักเรียน นักศึกษาจะขึ้นอาคารเรียน และบริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้องมีป้ายเตือนให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้องมีเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดหน้าห้องเรียนทุกห้อง
5. ภายในห้องเรียนได้จัดเก้าอี้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้มีระยะห่าง เปิดหน้าต่างในห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และทุกคนในห้องเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา