สุดปลื้ม! สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าอันดับ 1

สุดปลื้ม! สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าอันดับ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าอันดับ 1โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดอันดับ ใน “โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม อันดับ 1 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้าน สถาปัตย์ ศิลปกรรม ประจำปี 2564” ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน

โดยทำการสำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางสถาบันการจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ได้รวบรวมผลการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand โดยมีเกณฑ์ คือ วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถาม ความสนใจของนักเรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชี – บริหาร หรือด้านนิเทศศาสตร์ และการเก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โดยเก็บข้อมูลและประกาศผล ปีละ 1 ครั้ง การเก็บข้อมูลจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม – ธันวาคม และประกาศผลในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้สร้างผลงานเชิงประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับ จึงได้รับการตอบรับที่ดี และขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่มีให้กับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน