เพชรบูรณ์ ” เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้Open House ” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ” เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้Open House ”

 

โรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง นายประวัติ วิภาจักษณกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House ของโรงเรียนวังโป่งศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ,คณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ผู้ปกครองนักเรียนตลอดถึง ตัวแทนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด


นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้กล่าวว่า “การเปิดรั้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563ในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆและผลงานของนักเรียน เป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ในความสำเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ในงานมีการแสดงวงดนดรีลูกทุ่งของนักเรียน การแสดงของชมรมTo Be Number One การเล่นเกมส์ตามบูธต่างๆและการแข่งขันกีฬาเช่นฟุตบอลเป็นต้น

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มาลามาตย์ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม