ระยอง/// วิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ระยอง/// วิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิ ชัย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มีระดับชั้น ประกาศนีวิชาชีพจำนวน 237 คน

ระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูงจำนวน 502 คน รวมจำนวน 739 คน มีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะอาจารย์และผู้ปกครองเด็กนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก โดยจัดแถวเดินขึ้นรับประกาศนียบัตรอย่างเป็นระเบียบ และในช่วงบ่ายจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้อีกชุดหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เสริมสร้างและขวัญกำลังใจในการเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาที่จะสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งนำวิชาชีพที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตพัฒนาประเท ศชาติต่อไป


หนิง อนุสรณ์ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน