เชียงใหม่- สอศ.เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัด (ชมคลิป)

เชียงใหม่- สอศ.เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัด

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี Ms. Pan Jin (ท่านพัน จิ่น) รองกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว ผ่านทาง VDO รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน กล่าวสนับสนุนการมีความร่วมมือ รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายไทย นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 นายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Ms. Pan Jin (ท่านพัน จิ่น) รองกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสถาบันขงจื่อในเขตพื้นที่ภาคเหนือและเป็นสถาบันขงจื่อที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง ขยายโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึงด้านภาษาจีนนานาชาติในระดับภาคและระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน สถาบันขงจื่อฯได้เปิดห้องเรียนภาษาจีนเฉพาะทางแก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเทศกาลที่สำคัญในท้องถิ่นต่างๆที่มีส่วนส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน อาทิ เทศกาลวันลอยกระทง งานลานนาเอ็กซ์โป และเทศกาลอื่นๆ ในท้องถิ่น และเนื่องในโอกาสนี้ ขอบคุณคณะครูจากสถาบันขงจื่อฯทุกท่านที่มีส่วนในการเตรียมงานของโครงการในครั้งนี้ด้วย

สถาบันขงจื่อฯดำเนินงานที่สอดคล้องตามแนวโน้มการพัฒนาอย่างใกล้ชิด ได้พยายามผลักดันโครงการ “ภาษาจีน+อาชีวศึกษา” ในเชิงลุก ช่วงปลายปี ค.ศ.2020 ได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ในการจัดกิจกรรมการประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนอย่างกว้างขวาง

รู้สึกดีใจที่เห็น สถาบันขงจื่อฯ กระชับความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการอาชีวศึกษาและได้ดำเนินกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จที่ดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะครูที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน จะสามารถยกระดับภาษาจีนของตน สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน และทักษะอาชีวศึกษา อีกทั้งยังสามารถกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นว่า โดยผ่านโครงการ “ภาษาจีน+อาชีวศึกษา” จะสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน จนนำมาซึ่งผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชากรทั้งสองประเทศได้
ขออวยพรให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านหน้าที่การงานราบรื่น เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ความรู้ในมิติใหม่ๆอย่างมีความสุข


นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (VDO)กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของ   การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสาร ในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อันจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะแรงงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน จำเป็นจะต้องยกระดับการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการผลิต และพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่

และการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสู่ผู้เรียน  วิชาชีพและภาษาจีนไปในคราวเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านวิทยากร ผู้บริหารทุกท่าน คณะทำงาน และผู้เข้าอบรมทุกคน ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ และขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

การจัดโครงการครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำโดยนางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ เป็นฝ่ายประสานงาน โดยมีนางดาราพร พูลศิริ และ นางจรูญศรี วงศ์ใหญ่ วิทยากรไทย อาจารย์ผู้สอน Ms. Li Yue  หลี่ เหย่ว อาจารย์ผู้สอน Ms.Yang Jinyu หยาง จินหยู่ อาจารย์ผู้สอน Mr.Zhao Long  เจ้า หลงอาจารย์ผู้สอน Ms.Xu Huizhu  ซู่ หุ่ยจู วิทยากรจีน มีตัวแทนคณะครูจากวิทยาลัยทั่วประเทศไทย จำนวน 85 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


พัฒนชัย /เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม