เชียงใหม่- ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา  2563 (ชมคลิป)

เชียงใหม่- ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา  2563

 

วันที่  31  มีนาคม  2564 เวลา 9.00 น ที่หอประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกล่าวโอวาทโดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียน ระดับปวช.3 และนักศึกษาระดับปวส.2 ที่ได้พากเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นความสำเร็จที่สร้างความสุข ความปิติ ให้กับตนเอง ผู้ปกครอง และครู กว่าจะมาถึงวันนี้ ทุกฝ่ายต้องทุ่มเทและเสียสละอย่างมาก ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และมีความรับผิดชอบ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

​นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นกำลังคนคุณภาพ เป็นฝีมือชนคนสร้างชาติ ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมบ่มเพาะจากหลักสูตรของอาชีวศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการกำลังคนในประเทศ


นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ยอมรับและปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและต้องรู้จักให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ และให้อภัย จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตดังหวังขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้จงประสบความสำเร็จ สมปรารถนา ก้าวหน้า รุ่งเรือง ตลอดไป

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาที่กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561-2564 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา

ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการประเมิน V-NET สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้มุ่งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ดังปรัชญาของวิทยาลัย “มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ” และภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ “สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล”

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้จัดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ อาทิ โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ โครงการอบรมภาวะผู้นำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น มีการประเมินโครงการ รายงานการประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา และประโยชน์ต่อชุมชนสำหรับในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,241 คน ดังนี้ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 508 คน
​ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 682 คน
​ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทวิศึกษา จำนวน 51 คน

ในโอกาสนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

พัฒนชัย /เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม