เชียงใหม่-นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ ร่วมโครงการ English We Like สานฝันก้าวสู่มหาวิทยาลัย (ชมคลิป)

เชียงใหม่-นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ ร่วมโครงการ English We Like สานฝันก้าวสู่มหาวิทยาลัย

 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564 เวลา 8.30 น นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงแก ผู้อำนวยการวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “English We Like”พร้อมด้วยนางเขมรัตน์ นันติปิน อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ คณะครู วิทยากร
ร่วมพิธีเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางอุบลวรรณ ทะพิงแก ผู้อำนวยการวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการ   “ English We Like” เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง  และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ English We Like โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ English We Like ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ มีนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน150 คน ประกอบด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ นำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง สอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  และ บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม