ลำพูน – ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอ ออกตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม”

ลำพูน – ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอ ออกตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม”

 

วันที่ 29 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 19:00 น. ถึง 22:00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน , นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน “บัวขาว” พร้อมด้วย กอ.รมน.จ.ลพ. , สสจ.ลำพูน , สสอ.เมืองลำพูน , สมาชิก อส. ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. และ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1

การตรวจตราสถานบันเทิงและสถานประกอบการครั้งนี้ เพื่อตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 11 และ15 ) โดยดำเนินการ ดังนี้
1.ตรวจตราสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ร้านปิ้งย่าง เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ในเมือง , ต.เหมืองง่า และ ต.ริมปิง รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ร้าน


2.เน้นย้ำและการขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 “อย่างเต็มขีดความสามารถ” (D-M-H-T-T) ในการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , การสวมหน้ากากผ้า/อนามัย ตลอดเวลา ,ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ,การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการ และติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะ/ไทยชนะ ตามมาตราการของ ศบค. และการป้องกันโรคฯของกระทรวงสาธารณสุข


3.กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การปิดบริการการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และห้ามมิให้มีการกระทำความผิดในลักษณะ การมั่วสุมชุมนุม ยาเสพติด การพกพาอาวุธในขณะใช้บริการในสถานบริการ ฯลฯ


______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม