ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พบปะแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ

นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จและการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำประเด็นไปเผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อสร้างรับรู้เข้าใจต่อไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่ร่วมงาน ได้จับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกันทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำพูน ตลอดปี 2563 โดย ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากส่วนราชการต่างๆมากมาย


__________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม