สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครผู้ที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

 


โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และ 2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวช้อง หรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง


หลักฐานการรับสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีค่าทดสอบ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (บริเวณศูนย์ราชการ) อำเภอเมืองนราธิวาส โทร.073-532129

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม