สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิด4 เส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาเหนือ 1 ในใจ Beyond Journey (ชมคลิป)

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิด4 เส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาเหนือ 1 ในใจ Beyond Journey

 

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey4 เส้นทาง โดยมีนักข่าว Blogger หน่วยงานราชการ ชุมชนท่องเที่ยว บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ และตัวแทนเอเจนซี่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทริป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีความหลากหลาย ให้เกิดรายได้สู่ชุมชน

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้จัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มากยิ่งขึ้น

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา 4 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง) เส้นทางที่ 2 Be Creative. To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน) เส้นทางที่ 3 Be Discovery เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)เส้นทางที่ 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

คาดหวังว่า จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เพิ่มมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

วิภาดา อมรเทพรักษ์/เชียงใหม่

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม