แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ชายแดนใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ชายแดนใต้

ระบุ พร้อมสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อใช้ เป็นแหล่ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประขาชนในพื้นที่
ที่ห้องประชุมกองพลทหารรายที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.ดอนยาง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจากคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4 คณะ โดยมีพลตรี วิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารรบที่ 15 พลตรี จตุพร กัมพสุต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ


โดยในที่ประชุม พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจาก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชี้แจงการปฏิบัติงานและความคืบหหน้าในการ รับ-ส่งหน้าที่ จากนั้น หัวหน้า คณะทำงานฯ ที่ ๒ ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานของหน่วย จากนั้น แม่ทัพภาคที่4และคณะได้เดินทางต่อไปยัง ตลาดห้องเย็น กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเยี่ยมชม ระบบการถนอมอาหารที่ตลาดห้องเย็น ซึ่งทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาเก็บรักษาออกนำออกไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไป ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองพันธ์ อรบ บ้านไร่ เพื่อเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิก ก่อนที่จะเดินทางไปติดตามกำดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำดำ ต.ปุโล๊ะปุโย อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์ ประกอบด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้น จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์ครูใต้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในฟาร์มบ้านนำดำ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้บุคลากรครูที่สอนอยู่ในพื้นใช้เป็นที่พักอาศัย จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13:30 น. พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะได้เดินทางต่อไปยัง กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จังหวัดเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก สมเดช. โยธา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 และ คณะนายทหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะทำงานฯ ที่ 3 จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพ เครื่องปั้นดินเผา บ.รอตันบาตู อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะให้กำลังใจ และ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพฯ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.ไอร์บือแตฯ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ. นราธิวาส พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ๗ แห่ง


พลโท ปิยวัฒน์. นารวานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบหมายให้เข้ามากำกับดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราบดำริในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งขณะนี้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลเข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกองทัพพร้อมที่จะดำเนินการสานต่อโครงการต่างๆในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และใข้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และ สร้างรายได้แก่ประขาขนในพื้นทีต่อไป. สำหรับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 ถือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับผิดชอบวางแผนอำนวยการ กำกับดูแล และประเมินผลในการขับเคลื่อนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดูแลชุมชนล่อแหลมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนทุกศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการรวบรวมตั้งแต่ปี 2495 ถึง 2559 รวมทั้งสิ้น 4685 โครงการอยู่ในพื้นที่พักใต้ 908 โครงการและอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 581 โครงการ โดยอยู่ในเสียงเพอร์ของจังหวัดสงขลา 30 โครงการจังหวัดปัตตานีเก้า 12 โครงการจังหวัดยะลา 76 โครงการจังหวัดนราธิวาส 383 โครงการ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4685 โครงการ ทั้งนี้ ทางกองทัพบกรับผิดชอบ 127 โครงการ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/

ข่าวที่น่าติดตาม