นราธิวาส-มนร.จัดกิจกรรมเส้นทางการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา(Visit to the Princess of Naradhiwas University)

นราธิวาส-มนร.จัดกิจกรรมเส้นทางการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา(Visit to the Princess of Naradhiwas University)

 

ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ผู้บริหาร ครูแนะแนว ตามโครงการเส้นทางการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา (Visit to the Princess of Naradhiwas University)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผู้บริหาร ครูแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 67 โรงเรียน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม มนร. เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการให้บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


การจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนใน มนร. ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ตลอดจนโรงเรียนและครูแนะแนว ได้ทราบหลักสูตรที่เปิดสอนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนำไปขยายผลช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ ให้มีโอกาสเลือกเรียนนสาขาตามความถนัดของตนเอง


นอกจากจัดให้มีการบรรยายพิเศษแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชมวิดีทัศน์แนะนำ มนร./คณะ/สถาบันเยี่ยมชมมัสยิดมหาวิทยาลัยฯ พร้อมครูไทยมุสลิมละหมาดร่วมกัน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนของส่วนราชการในสังกัด มนร. เขตโคกเขือ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและจัดการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม