สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2573 เวลา 17.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สิริพระชันษา 90 ปี
ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประสูติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2472 ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน หลังทรงสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทรงมีคุณูปการในด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณกุศล ทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ ต่อมาปี 2504 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ เจ้านายฝ่ายใน ยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิม
ในการนี้ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีหมายคำสั่งให้ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยให้เกียรตินายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นี้ด้วยเพื่อแสดงความเคารพและอาลัยต่อท่านหญิงฯ อีกทั้งนายสรสิช จรูญโรจน์ ได้กล่าวขอขอบคุณ คุณยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ ที่ให้ความสะดวก การติดต่อประสาน เพื่อเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง