การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ครั้งที่ 2/2563

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ครั้งที่ 2/2563

 

 

ที่ห้องประชุมอาเซียนโรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมและให้สัมภาษณ์การสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายสมชาย ศรีสรวล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก นายดิเรก พรหมสุภา อดีต ผอ.รร.บ้านคลองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.นพดล ทุมเชื่อ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย ผศ.วิจิตรา เงินบาท อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและคณะ ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ได้ลงพื้นที่คัดเลือกให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 และได้สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนที่ได้สมัครเข้าโครงการเพื่อให้เป็นอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมดารทํางานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับ หน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง และสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ต้องการเข้าโครงการในการทํางานร่วมกับหน่วยงานและได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลําเนาและอื่นๆที่ได้ผ่านมาในการสอบถามข้อมูลนักเรียน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม