กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาโคราช 12 แห่ง ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งองค์กร สร้างนักศึกษายุค 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่อินเตอร์ (ชมคลิป)

กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาโคราช 12 แห่ง ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งองค์กร สร้างนักศึกษายุค 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่อินเตอร์

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางจิตโสมนัส ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 12 แห่ง ดำเนินภารกิจเลือกตั้งเพื่อสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยนายธนภัทร แสงจันทร์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รับฉันทานุมัติเป็นประธานฯ จากนั้นเป็นการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกภายใต้การนิเทศวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 กำหนดจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบที่สุด

นายธนภัทร ฯ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สิ่งแรกต้องดำเนินการสานต่อภารกิจเดิมให้สำเร็จ โดยมีแนวทางการทำงานร่วมกัน ชาวอาชีวศึกษานครราชสีมาต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้วงการอาชีวศึกษาพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีการบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาครัวเรือนและสังคมของประเทศชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวะศึกษาให้มีคุณภาพทันสมัยได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนและสังคมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ถือว่าเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย โดยมีอายุเพียงแค่38ปี และยังเป็นคนหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ของผู้นำในยุคใหม่ ที่ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายสู่มาตรฐานระดับโลก มุ่งผลิต กำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตฐานสากลอย่างมีคุณภาพ สู่ประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังที่จะพาให้คนขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้พร้อมกัน ในทิศทางเดียวกัน พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาให้เป็นหนึ่งในด้านต่างๆ แบบผู้เรียนต้องมาก่อนแบบมีส่วนรวม พร้อม นโยบาย3 ท ทำ ทัน ที

อำนาจ อภัยภักดี /ข่าวภาพ นครราชสีมา

ข่าวที่น่าติดตาม