มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้าน จัดอบรม Rajabhat Dataset Workshop II (ชมคลิป)

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้าน จัดอบรม Rajabhat Dataset Workshop II

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II เพื่อทำหน้าที่ในการรับผิดชอบและดูแลข้อมูลในส่วนของกลุ่มข้อมูลราชภัฏ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลร่วมกันในกลุ่มข้อมูลราชภัฏอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Pricess Valaya


สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการจัดโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยุทธศาสตร์ ได้มีการลงพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างเสริมคุณภาพโดยการนำเอาระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยใช้งาน ดังนั้นทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้การดำเนินการของที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้ โดยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับกลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่ง พร้อมทั้งสามารถออกแบบและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนนำเสนอรูปแบบการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารในระดับต่างๆ และพัฒนาต่อยอดในการสร้างกลุ่มข้อมูลประเภทอื่นให้เหมาะสม (Rajabhat Dataset) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เช่น การสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม สุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ในท้องถิ่น ผ่านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายกับโครงสร้างเครือข่ายของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและตลาด เป็นการสร้างรายได้ ในรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยจัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน