“มข.” ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs อย่างแท้จริง และต่อเนื่อง

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2

โดยมี ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในโครงการจำนวน 351 คน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563


รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. รักษาการแทนผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพของท่าน


รศ.ดร.ไมตรี กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนเมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทย 2 ปี ซ้อน ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อมวลมนุษยศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งตามพันธะ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ โดยได้คะแนนสูงสุดด้านการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ ส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


รศ.ดร.ไมตรี กล่าวด้วยว่าการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันฯ ที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs อย่างแท้จริง นอกจากนั้น กิจกรรมที่จัดในครั้ง ก็จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของสถาบันฯ และได้ร่วมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานตามโครงการ.

Cr. ภาพ เพจข่าวเพื่อนปื้ด / ศูนย์ข่าวขอนแก่น

ข่าวที่น่าติดตาม