วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

เชียงใหม่- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

 

นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี, ท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ จำนวน 60 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพิการ(DSS.) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยฯ

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (สลับหมุนเวียน) ได้แก่
กลุ่มที่ 1. ศูนย์ DSS. แผนกวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
กลุ่มที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และแผนกวิชาเกษตรกรรม

กลุ่มที่ 3 อาคารรัตนโกสินทร์ แผนกวิชาคหกรรม (เสริมสวย นวด สปาฯ) แผนกวิชาศิลปกรรม (เพ้นท์สี ลีลาศเครื่องหนัง ขับร้องฯ) และแผนกวิชาพณิชยการ
กลุ่มที่ 4 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภารกิจงานมูลนิธิคุณพุ่ม ในการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม