รวมพลังทหาร ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้ง น้อมนำแนวทางพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระ (ชมคลิป)

จันทบุรี-รวมพลังทหาร ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำป้องกันภัยแล้ง น้อมนำแนวทางพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระ

 

ที่บ้านวังสัมพันธ์ หมู่ 11 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายเดช จินโนรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ได้นำผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ข้าราชการ ทหาร ป่าไม้ พนักงาน อบต.และชาวบ้านร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นผิวดิน และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ช้างป่าได้พักพิงจะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้าน ตามโครงการ ปิดทองหลังพระ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความรัก ความสามัคคี

รวมทั้งลดการพังทลายของดินจากกระแสน้ำในลำห้วย มีน้ำสร้างความชุ่มชื้นผิวดินตลอดลำห้วยในป่า สร้างแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ช้างป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคไว้ใช้ในหน้าแล้ง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาพื้นที่ ตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมวได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงส่งผลต่อประชาชน เกษตรกร รวมทั้งสัตว์ป่า ช้างป่า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้งบประมาณเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน การป้องกันในช่วงที่ยังมีแหล่งน้ำกักเก็บถือเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้และ อบต.ขุนซ่องจะได้เร่งทำฝายกักเก็บน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำให้ครอบคลุมลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม