สงขลา-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020”

สงขลา-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020”

และเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ของโรงเรียนวรพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ชูระบบจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน

 

ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา และ งาน “The Sphere of Innovative Education 2020” ของโรงเรียนวรพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนปฐมวัย และระดับประถมปีที่ 1-6 และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.สงขลา และภาคใต้ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยมี ดร.พัฒน์ มาศนิยม ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มรเกียรติ เข้าร่วมกว่า 500 คน


โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และกล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนวรพัฒน์ พร้อมชื่นชมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อาคารวรพัฒน์นวสิกขา และ “Warraphat Learning Sphere” จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน


ซึ่งจะเห็นได้จากห้องเรียนที่ใช้ฐานความคิดแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีกระบวนการ และวิธีการที่ชัดเจน ตลอดจนถึงการใช้สื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติฝึกฝน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ จะเป็นการพัฒนาพลเมืองในอนาคตให้สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ “Warraphat Learning Sphere” ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจของตนเองผ่านการเรียนรู้ในโลกการเรียนรู้หลากหลายด้าน ด้วยวิธีการเรียนที่ช่วยสร้างความสุข และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงการทำงานในอาชีพที่เหมาะสม และตรงกับความชอบ ความถนัด และสนใจของเด็กแต่ละคนด้วย


อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีเครือข่าย และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นภาคีการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังความสนใจในการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เครือข่ายโรงเรียนบันดาลใจภาคใต้ ครั้งที่ 1 จาก 12 จังหวัด รวมจำนวน 49 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนบันดาลใจ และจะมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม