ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและประโยชน์ได้ Universal Design (UD)

ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและประโยชน์ได้ Universal Design (UD)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น . ถึง 16.00 น .ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวิชัย สายมั่น รองประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตีฆ้อง เพื่อเปิดพิธี พร้อมทั้งนางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมโครงการนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้โครงการยังได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี และยังมห้เกียรติบรรยายพิเศษความสำคัญของอารยสถาปัตย์ต่อสังคมไทย และได้รับเกียรติจาก นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน” อย่างนั้งยืนต่อไป
โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรค จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจถึงกฎหมายและสิทธิของคนพิการ และยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับกับประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาดำเนินกิจการใดๆภายในจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างสะดวก ต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม