พิธีเปิดฝายมีชีวิตวัดช้าง สามัคคี สร้างสรรค์ แบ่งปัน (ชมคลิป)

นครนายก –  วัดช้าง จัดพิธีเปิดฝายมีชีวิตวัดช้าง สามัคคี สร้างสรรค์ แบ่งปัน

 

 

ที่วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิตวัดช้าง สามัคคี สร้างสรรค์ แบ่งปัน โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธี

 


ด้วยจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย หรือภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้ง หรือภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน การสร้างฝายซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ผสมผสาน หลักการทรงงาน การปลูกป่าในใจคน การให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ คำนึงถึง ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม เป็นกลไกบรรเทาความรุนแรงน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้ง และยังเป็นการเติมน้ำใต้ดิน หรือชลประทานใต้ดิน ด้วยกลไกทางธรรมชาติ

พระครูโสภณนาคกิจ (พระอาจารย์เดช) เจ้าคณะอำเภอบ้านนา ได้สร้างฝายมีชีวิตวัดช้าง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ทั้งยังช่วยฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของวัดช้างและเทศบาลตำบลบ้านนา ซึ่งเป็นฝายมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครนายก โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ แบ่งปันจากทุกภาคส่วน ดังคำที่ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม