การประชุมครั้งที่ 1 ของการจัดตั้งชมรม กต.ตร(ไร้พรมแดน) (ชมคลิป)

นนทบุรี-การประชุมครั้งที่ 1 ของการจัดตั้งชมรม กต.ตร(ไร้พรมแดน) และร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับพลตำรวจตรีภูบาล ทับจันทร์ เนื่องด้วยท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 25 นี้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ร้าน ป.รัตนา ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ผู้สื่อข่าวรายงานจากร้านป.รัตนา ถนนรัตนาธิเบศร์ว่าวันนี้ท่านดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติ และประธานชมรม กต.ตร. (ไร้พรมแดน)จะมีการประชุมครั้งที่ 1 พร้อมด้วยการร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของพลตำรวจตรีภูบาล ทับจันทร์ ผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศการประชุมและการร่วมงานมุทิตาจิตมาให้ชม และต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น,ท่านดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานชมรม กต.ตร. (ไร้พรมแดน) และประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติได้เดินทางมาถึงสถานที่การประชุม จากนั้นได้พูดคุยกับสมาชิกชมรมไร้พรมแดนแบบเป็นกันเอง ต่อมาได้เข้าวาระการประชุม ครั้งที่ 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

1.ดร. สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ เป็นประธานชมรม
2. นายบุญเสริม เม่งศิริ เป็นรองประธานชมรม

3. นายวรภัทร สุนทรพลิน เป็นเลขานุการ

4. นางสาวอรัญญา เผือกพิพัฒน์ เป็นเหรัญญิก

5. นายวรพจน์ ศรีนอบน้อม เป็นกรรมการ

6. นายอภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร เป็นกรรมการ
7. นายสุชาติ แสงเดือน เป็นกรรมการ
8. นายบุญส่ง ศรีนอบน้อม เป็นกรรมการ

9. นายนิทัศน์ วงบุนนาค เป็นกรรมการ

10. นายสุพจน์ ปัญญาเทพ เป็นกรรมการ

หลังจากนั้นนายวรภัทร สุนทรพลิน (เลขานุการ)ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การ จัดตั้งชมรม กต.ตร.(ไร้พรมแดน)ขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับประชาชน
2. เป็นกลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

3. เพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคมในโอกาสอันควร

4. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมของตำรวจ

5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

6. เพื่อพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ด้านดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดนได้กล่าวเสริมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดน ทุกท่านที่มาร่วมประชุมครั้งที่ 1 ที่ท่านมีจิตใจอาสาที่จะมาร่วม ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยผู้ยาก ไร้ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้เรายังเข้าร่วมกิจกรรมของตำรวจ


ช่วยเหลืองานสังคมต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน และการจัดตั้งชมรมฯขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละมาร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้วทางชมรม กต.ตร(ไร้พรมแดน)ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับท่านพลตำรวจตรีภูบาล ทับจันทร์. ที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 25 นี้จึงได้ จึงได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานนี้ให้ท่านที่เป็นที่รักของเรา “เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันอย่างมั่นคง


ทางชมรม กต.ตร.ไร้พรมแดน ยินดีต้อนรับท่านพลตำรวจตรีภูบาล ทับจันทร์ ที่ท่านจะได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนประชาชนทั่วไป ทางชมรม กต.ตร.(ไร้พรมแดน) ยินดีต้อนรับท่านพลตำรวจตรีภูบาล ทับจันทร์ ตลอดเวลา นอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางชมรม กต.ตร.(ไรพรมแดน) ได้ทราบสถานที่ตั้งชมรม อยู่ที่เลขที่ 62/ 48 หมู่ 1 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จดเป็นที่ชมรมเรียบร้อยแล้วครับท่านได้ทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม