“รมช.ประภัตร” เปิดงาน ‘มหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์’ เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (ชมคลิป)

#สุรินทร์#“รมช.ประภัตร” เปิดงาน ‘มหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์’ เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ “Surin Open Up” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนคณะกรรมาธิการการเงินการคลังและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ

โดยเฉพาะด้านการตลาด นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจในอาชีพได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานในอนาคต รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีความยั่งยืน สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป “จ.สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3.5 ล้านไร่ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ดังนั้นจึงต้องนำภาคปศุสัตว์เข้ามาช่วย รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรี

จึงได้อนุมัติให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือโครงการล้านละร้อย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยต้องมีตลาดรองรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย (โคขุนกู้วิกฤต Covid-19) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่มกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท

โดยมีประกันราคาวัวหากเสียชีวิต สำหรับ จ.สุรินทร์ มีการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ไปแล้ว 6,000 ล้านบาท ซึ่ง 90% เป็นโคเนื้อ ส่วนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 15 ล้านบาท และเตรียมจะปล่อยอีกกว่า 100 ล้านบาท ให้กับกลุ่มวิสหกิจชุมชนที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์โครงการ” นายประภัตร กล่าว สำหรับ การจัดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ “Surin Open Up” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ องค์การต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์

และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเพิ่มปริมาณการค้าสัตว์เศรษฐกิจชายแดนและภูมิภาคใกล้เคียงผ่านด่านถาวรซ่องจอม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 มีการส่งออกสุกร ไก่พื้นเมือง และโคเนื้อ รวมมูลค่าการส่งออก จำนวน 6.8 พันล้านบาท ซึ่งประเทศกัมพูชามีความต้องการสูงเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ : การแสดงผลงานและจัดนิทรรศการปศุสัตว์ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ การสัมมนา “แนวทางการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการส่งออก” สาธิตการทำอาหารสัตว์TMR เป็นต้น, คณะกรรมาธิการสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎร : สัมมนา “เปิดสุรินทร์ เปิดโอกาสพร้อม เงินทุน”,

กรมการพัฒนาชุมชน : งาน “OTOP ชายแดน” สินค้าต่างๆ มากมาย, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาด, การดำเนิน ธุรกิจ ปรึกษาออกแบบ พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สาธิตการประกอบอาหาร และแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน SME BANK ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกด้วย โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชมการแสดงนิทรรศการมีชีวิต โชว์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 4 ชนิด (โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง สุกร แพะ) พร้อมพบปะเกษตรกร และประชาชนที่มาร่วมงาน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม