ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนพืช

 


วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเป็นเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ หอประชุมเฉลิพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 1 เข้าร่วมในพิธีฯ
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งแรก เมื่อปี 2536

ทางจังหวัดนราธิวาส โดยส่วนหนึ่งของพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คือ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจและเกิดความปิติที่จะทำกรศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”


ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามพระราชดำริ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์-พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขึ้น เพื่อสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและเข้าใจถึงความสำคัญ รู้สึกหวงแหน และเห็นประโยชน์ของพันธุ์พืชต่อไป


โดยการจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักหวงแหน และรู้จักนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 13 แห่ง แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙ แห่งๆ ละ ๓๐ คนรวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ แห่งๆ ละ ๓๐ คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
นอกจากนี้ในพิธีฯผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่คณะครู และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม