นราธิวาส-ประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด”

นราธิวาส-ประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด”

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด โดยมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการคณะทำงาน คสป., คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, หัวหน้าคณะทำงาน D1 –D6, หัวหน้าคณะทำงาน E1 – E6 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย


1. ทบทวนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2. การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับจังหวัด ปี 2563 ประกอบด้วย
– เป้าหมายการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ ปี 2563 จำนวน 84 กลุ่ม
– การขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจำนวน 11 กลุ่มเป้าหมาย ใน 7 อำเภอ
3. แผนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


4. การบูรณาการการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส
ผลการจากประชุมทุกคนเห็นว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ดำเนินงานด้วยดีมาตลอด ตั้งแต่ดำเนินงานมา 3-4 ปี ที่ผ่านมา โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 4,000,000 บาท จากการลงหุ้นด้วยความสมัครใจของประชาชนจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินการใน 3 ด้าน คือ การเกษตร, การแปรรูป และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสให้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่น่าติดตาม